Resevillkoren för en Resplusresa syftar till att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket skall göra det

enklare och tryggare för resenären. En Resplusresa är en kombinerad resa mellan två eller flera Resplusföretag om

det för den kombinerade resan har utfärdats en biljett med beteckningen Resplus. Vid köp av en Resplusresa har

resenären alltid de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa villkor men om det hos ett utförande företag

finns bestämmelser som är förmånligare för resenären kan dessa tillämpas.


Resenärskategorier, sällskapsdjur och bagage


En Resplusresa kan idag köpas med de resenärskategorier som framgår av Resevillkoren (Vuxen, Pensionär, Student,  Ungdom 20-25 år, Ungdom 16-19 år, Barn 7-15 år). För bagage gäller gemensam definition på handbagage, d.v.s. föremål som lätt kan bäras av den resande, och som är av skäligt omfång. I övrigt är det upp till respektive trafikföretag att bestämma vad som får tas med. Det finns ingen generell rätt att ta med Sällskapsdjur, förutom ledarhund eller servicehund. Om däremot sällskapsdjur är tillåtna gäller den definition som framgår av Resevillkoren för Resplus.


Person- och sakskada, samt kvalitetsbrister


Det är alltid utförande trafikföretag som är ansvarig när en resande skadas eller när den resandes bagage, sällskapsdjur eller andra personliga tillhörigheter skadas.Vid kvalitetsbrister uppmanar vi resenären att vända sig till Felande part som alltid är ansvarig för kvalitetsbristen och eventuella ersättningsanspråk.

Trafikstörning


Det är det Resplusföretag på vars delsträcka förseningen, utebliven anslutning, inställelse eller annan trafikstörning inträffar som är ansvarig gentemot resenären.Resenären har rätt att vända sig till samtliga ingående parter och inom Resplus samarbetet har trafikföretagen en skyldighet att samverka för att den resande får den assistans han har rätt till.//Kundtjänst