Genom att posta ditt inlägg i Travelnodes kundtjänstforum lämnar du ditt medgivande till att:

  • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
  • Du lämnar ut din e-postadress till Travelnode att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
  • Travelnode har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
  • Travelnode har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
  • Travelnode har rätt att använda ditt namn och din e-post för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt.
  • Travelnode förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum går det bra att skicka ett mail till oss på Travelnodes kundtjänst och ange varför du vill ta bort informationen.


Policy för innehåll

I Travelnodes forum är du alltid välkommen att ställa frågor till oss, ge oss tips på förbättringar, kritik eller förmedla dina tankar och funderingar om vår verksamhet. Vi eftersträvar en konstruktiv och levande dialog med alla som använder vårt forum och alla synpunkter är mycket värdefulla för oss.


Vi raderar eller censurerar inget som skrivs på vår sida under förutsättning att det inte uppfattas som reklam för produkter, tjänster eller företag som inte är relaterade till Travelnode och vår verksamhet, eller är inlägg som kan upplevas som kränkande och/eller hotfulla av enskilda eller flera användare av sidan eller vår personal eller verksamhet.


Bilder på personer kräver godkännande.


Travelnodes policy för personuppgifter och innehåll gäller för detta forum som administreras av Travelnode AB.


Travelnode_logga_liten.png